Webbplatsens överlägg

STADGAR

STADGAR

Örebro, Örebro län, Sverige.

ÄNDAMÅL
§1 UTAMI är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. UTAMI är en förening med visionen att psykisk ohälsa som samtalsämne och kunskap ska vara en självklarhet inom idrotten. Målet med UTAMI:s verksamhet är att väcka medvetenhet och sprida kunskap om psykisk ohälsa så att ingen aktiv, före detta eller anhörig till en idrottare ska behöva hantera det ensam.

Ändamålet med den ideella föreningen ska uppfyllas genom fyra huvudsakliga verksamhetsområden:

 1. Försäljning av UTAMI:s produkter för att samla in pengar till kampen mot psykisk ohälsa kopplat till idrott.

 2. Information, utbildning och lobbyverksamhet.

 3. Skapa mötesplatser både genom fysiska möten och online.

 4. Övrig verksamhet som föreningen finner lämplig för ändamålet.

SAMMANSÄTTNING
§2 Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

BESLUTANDE ORGAN
§3 Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

FIRMATECKNING
§4 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av tre styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M
§5 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

MEDLEMSKAP

§6 Medlem i föreningen är den som betalt medlemsavgift.

§7 Medlemmar kan vara sammanslutningar, företag, institutioner och enskilda personer. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

§8 Medlem: har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna – har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, – ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen, men – har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

STYRELSEN

§9 Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Den skall – inom ramen för dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: – tillse att för föreningen bindande regler iakttas – verkställa av årsmötet fattade beslut – planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen – ansvara för och förvalta föreningens medel – att förbereda årsmötet.

§10 Styrelsen består av en ordförande och 1-3 övriga ledamöter.

§11 Styrelseledamöter väljs på årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

§12 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras.

§13 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

REVISION
§14 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna vill ta del av, när de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

MÖTEN
§15 Föreningen håller årsmöte i december varje år. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmöte och övriga möten. Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungörs senast tre veckor före mötet av styrelsen brevledes till berörd part.. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av antal närvarande som har rösträtt.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Fastställande av verksamhetsplan kommande år.

 11. Fastställande av a) medlemsavgift b) övriga avgifter, t ex deltagaravgifter

 12. Behandling av styrelsens förslag

 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

§16 Medlem som har betalt medlemsavgiften och varit medlem i minst 1 år, samt är lägst 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§17 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

EXTRA MÖTE
§18 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna. Av kallelsen skall det framgå vilka ärenden som ska behandlas.

BESLUT, OMRÖSTNING
§19 Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nej rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten- Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

UTESLUTNING
§20 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst sju dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom sju dagar efter beslutet.

STADGEÄNDRING
§21 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller beslutet.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
§22 Beslut om upplösning av föreningen måste beslutas på föreningens ordinarie årsmöte. För att föreningen ska kunna upplösas krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Efter reglerade skulder skall överskottet användas till föreningens ändamål

Anton John Olsson 19920611-XXXX Styrelse Ordförande
Lena Christina Olsson 19640308-XXXX Ordinarie Ledamot
Jan Ronny Olsson 19640406-XXXX Ordinarie Ledamot
Dennis Alexander Olsson 19900116-XXXX Ordinarie Ledamot

Upphovsrätt © 2024 UTAMI. Alla rättigheter förbehålles. | SimClick av Catch Themes
Translate »